Geniş Kapsamlı İşyeri Sigortası 

Geniş Kapsamlı İşyeri Sigortası ile teminat altına alabileceğiniz riskler şunlardır:
Yangın: İşyerinde ya da yakınında çıkabilecek bir yangının yayılması sonucunda alevlerin, duman ve isin binaya ya da eşyalara verebileceği zararlar.
Yıldırım: Yangın çıksın ya da çıkmasın,yıldırım düşmesi sonucunda oluşabilecek hasarlar.
İnfilak: Doğalgaz, tüpgaz, havagazı ve kalorifer kazanı tesisatının infilakı sonucu oluşabilecek hasarlar.
Dahili su: Su tesisatının patlaması, sular kesildiğinde sigortalının ya da komşularının musluklarını açık bırakması sonucu doğabilecek hasarlar.
Sel ya da su baskını: Sel ya da su baskınında işyerinin uğrayabileceği zararlar.
Fırtına: Fırtına ya da fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı cisimlerin çarpması sonucu oluşabilecek hasarlar.
Grev, lokavt, terör: Grev, lokavt, halk hareketleri, terörist eylemler ve kötü niyetli hareketler sonucunda ve bu hareketleri önlemek amacıyla yetkililerce yapılan müdahaleler nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek hasarlar.
Deprem: Deprem nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek her türlü hasar.
Yer kayması: Yer kayması ve toprak çökmesi nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek her türlü hasar.
Araç çarpması: Her türlü kara, hava ve deniz aracının işyerine çarpması halinde meydana gelebilecek hasarlar.
Duman: Isıtma ve pişirme cihazlarının arızasından kaynaklanan dumanın, sigortalı değere doğrudan verebileceği zararlar.
Kar ağırlığı: Çatıda biriken kar ağırlığı nedeniyle oluşabilecek zararlar.
Cam kırılması: İşyerinde bulunan kapı ve pencere camlarının kırılması sonucu meydana gelebilecek hasarlar.
Enkaz kaldırma: Poliçe kapsamındaki teminatlardan doğabilecek hasarların oluşturduğu enkazın (limitler dahilinde) kaldırılması masrafları.
Komşulara karşı sorumluluk: Yangın, dahili su ve duman hasarları nedeniyle komşulara karşı sorumluluk.
3. Şahıslara karşı sorumluluk: Sigortalının, konutta 3. Şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararlardan doğan hukuki sorumlulukları.
Mal sahibine karşı sorumluluk: Bina sigortalıya ait değilse, o işyerinde kiracı olarak bulunuluyorsa, yangın, dahili su, ve duman hasarlarının gerçekleşmesi sonucunda mal sahibine karşı sorumluluk.
Hırsızlık: Hırsızlık sonucu çalınan emtea ve sabit kıymetler, hırsızın işyerine girerken verebileceği zararlar.
Kira kaybı: Yangın hasarı nedeniyle, işyerinin kullanılamayacak duruma gelmesi halinde, sigortalı kiracı ise ve kira bedelini peşin ödemiş ise, işlememiş sürenin kira karşılığı; sigortalı mal sahibi ise, evin boş kalması sonucunda alınamayan kira gelirinden doğabilecek kayıplar.
Ferdi kaza: Poliçede belirtilen limitler ve kişi sayısı dahilinde, işyerinde çalışanların uğradıkları bir kaza sonucu ölmeleri, kalıcı sakatlıkları sonucu doğabilecek maddi ve manevi zararlar, tedavi giderleri. Diğer ek teminatlar için bizimle temasa geçeblirsiniz.

Endüstriyel Paket (Ticari ve Sınai İşletme Sigortası)

Büyük ölçekli işletmelerin sigorta ihtiyaçları detaylı risk yönetimi yapılarak saptanır ve tüm riskleri en uygun çözümlerle teminat altına alınır:
1. Endüstriyel Yangın Sigortası: İşletme veya yakınında çıkabilecek yangın, yıldırım düşmesi, infilak, dahili su, sel ve su baskını, fırtına, grev, lokavt, terör, deprem, yer kayması, araç çarpması, duman, kar ağırlığı sonucunda binaya veya muhteviyata gelebilecek zararlar, enkaz kaldırma, kiracı olma durumunda tüm bu hasarlar nedeniyle mal sahibine karşı sorumluluk ve tesiste oluşan yangın, dahili su ve duman hasarları nedeniyle komşulara karşı sorumluluk, hırsızlık sonucu çalınan muhteviyat, hasarlar sonucu kira kaybı, cam kırılması, kâr kaybı bu poliçe ile teminat altındadır.
2. Makine Kırılması: Sigortası İşletmede bulunan makinelerin beklenmedik olaylar sonucu arızalanması halinde doğan zararları karşılar. İşletme kazaları, model, imalat, montaj, malzeme, kalıp, döküm ve işçilik kusurları, yağlanma kusurları, kısa devre ve voltaj yükselmesi, makine aksamının tıkanma ve yabancı madde girmesi nedeniyle arızalanması, buhar kazanlarında ve kaplarında su eksikliği, ani olarak aşırı ısınma ve soğuma, alçak basınç sonucu ezilme, yırtılma, buruşma, işletme personeli ve üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası ve sabotajı nedeniyle meydana gelecek zararları ve bunun gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını teminat altına alır.
3.Elektronik Cihaz Sigortası: İşletmede bulunan elektronik makine, cihaz ve bilgi işlem sistemlerinden doğabilecek tüm kazalara karşı kişileri ve işi korumak üzere geliştirilmiştir. İşletme personeli veya üçüncü kişilerin ihmal veya dikkatsizliği, hırsızlık, hatalı tasarım ve malzeme, kısa devre ve yüksek voltaj, yangın, yıldırım, infilak, kavrulma, kararma, duman, is, fırtına, sel, yer kayması gibi doğal afetler, su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon nedeniyle meydana gelen zararlar ve bu hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masrafları teminat altındadır.
4. Montaj Sigortası: İşletmede kullanılan makinelerin montajı sırasında, poliçede belirtilen istisnalar dışında kalan, beklenmedik ve ani bir nedenle meydana gelebilecek maddi zararları kapsar.
5.İnşaat Sigortası: İnşaat öncesi, sırasında ve inşaat sonrası bakım sürecinde, sigorta konusunu teşkil eden değerlerin, poliçede belirtilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple uğrayacağı zararları temin eder. Diğer ek teminatlar için bizimle temasa geçeblirsiniz.

 

KOBİ ÜRÜNLERİ

İşletmenizin meslek koluna özgü sigorta paketleri ile yangın ve ek teminatlara ilave olarak işletmenize özel aşağıdaki riskler de ayrıca prim alınmaksızın tek bir poliçe ile sigortalanmaktadır.

Ofis Paket Sigortası

OFİS SORUMLULUK: Sigortalının ofisinde 3. şahısların başına gelebilecek maddi ve bedeni zararlardan doğan sorumluluklar teminata alınmıştır.
FİZİKİ HASARLAR: Sigortalının, personelinin veya müşterilerinin risk adresindeki faaliyetleri esnasında sigortalının ve personelinin eşyalarına verecekleri kazaen kırılma, ıslanma vb. fiziki zararlar teminata dahil edilmiştir.
MESLEKİ SORUMLULUK: 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları ve özel şartlarımız çerçevesinde sigortalının ve/veya personelinin mesleki faaliyetleri sonucu müşterilerin uğrayacağı bedeni ve manevi zararlar teminata dahil edilmiştir.
GEÇİCİ PERSONEL MASRAFLARI: Sigortalı mahalde çalışan personelden bir veya daha fazlasının hastalık veya kaza sebebiyle geçici bir süreyle iş göremez hale gelmesi halinde yerine ikame edebilecek vasıflarda geçici olarak çalıştırılacak personel için ödenecek maliyet teminata dahil edilmiştir.
ALTERNATİF İŞYERİ MASRAFLARI: Poliçede var olan teminatlar sebebiyle meydana gelen bir hasar sonucunda işyerinin kullanılmaz hale gelmesi durumunda sigortalının başka bir işyeri açması için gereken masraf ve harcamalar teminata dahildir.
TAŞINMA MASRAFLARI: Poliçede var olan teminatlar sebebiyle meydana gelen bir hasar sonucunda işyerinin kullanılmaz hale gelmesi durumunda sigortalının başka bir işyerine taşınması için gereken masraf ve harcamalar teminata dahildir.
YURTİÇİ SEYAHAT FERDİ KAZA SİGORTASI: Sigortalı veya personellerinin T.C. sınırları dahilinde (yurt içinde) seyahatleri süresince geçerli olacak şekilde Ferdi Kaza Sigortası teminatı dahildir.
TAŞINMAZ’A BAĞLI HUKUKSAL KORUMA: Poliçede gösterilen taşınmaz mal ile ilgili doğabilecek uyuşmazlıklar için koruma sağlar. Diğer ek teminatlar için bizimle temasa geçeblirsiniz.

Gıda Paket Sigortası

KAZAEN KIRILMA: Sigortalı veya personelinin veya müşterilerin risk adresindeki faaliyetleri esnasında sebep olacakları kazaen kırılmalar teminata dahil edilmiştir.
ÜRÜN SORUMLULUK: Sigortalı tarafından imal edilen, satılan, tedarik, tesis ve monte edilen, onarılan, tadil edilen, veya işlenen herhangi bir ticari mal veya ürünün yol açtığı, bu poliçe kapsamında sigorta altına alınan tazminat süresi zarfında sigortalının tesisleri dışında bir yerde meydana gelen ve söz konusu tazminat süresi bitimini takip eden en geç 1 yıl içerisinde sigortacıya bildirilen hasarlar teminata dahildir.
MAKİNA KIRILMASINA BAĞLI GIDA BOZULMASI: Poliçede teminat verilen makinalarda meydana gelebilecek makina kırılması hasarı sonucu oluşan gıda bozulmaları teminata dahildir.
CAM KIRILMASI NEDENİ İLE GIDA MADDELERİNDE MEYDANA GELEBİLECEK BOZULMALAR: Sınai tipi soğutucu veya buzdolabı gibi makinaların koruyucu, vitrin camlarında meydana gelecek kazaen kırılmalar sonucu soğutucu içindeki emtiada kırılan cam parçacıklarından veya ısı kaybından dolayı meydana gelen bozulmalar teminata dahildir.
HATALI AMBALAJDAN KAYNAKLANAN BOZULMALAR: Ambalajlama sırasında yapılan hata sonucu poliçede yazılı risk adresinde depolanan emtiada meydana gelen bozulmalar teminata dahildir.
VESTİYER: Müşteriler tarafından sigortalı yerde devamlı bir sorumlunun gözetiminde bulunan bir vestiyere bırakılan giyim eşyaları sigortalının ve çalışanların sorumluluğunun bulunduğu durumlar için teminata dahil edilmiştir.
TAŞINMAZ’A BAĞLI HUKUKSAL KORUMA: Poliçede gösterilen taşınmaz mal ile ilgili doğabilecek uyuşmazlıklar için koruma sağlar. Diğer ek teminatlar için bizimle temasa geçeblirsiniz.

Kuaför Paket Sigortası

Kuaför Paket SigortasıKAZAEN KIRILMA: Sigortalı veya personelinin veya müşterilerin risk adresindeki faaliyetleri esnasında sebep olacakları kazaen kırılmalar teminata dahil edilmiştir.
ÇALIŞANLARIN KAZA SONUCU MÜŞTERİ EŞYALARINA VERECEĞİ ZARAR: Sigortalının veya personelinin risk adresinde mesleki faaliyetleri sırasında kaza sonucu müşterilerin kişisel eşyalarına vereceği zararlar teminata dahildir.
VESTİYER: Müşteriler tarafından sigortalı yerde devamlı bir sorumlunun gözetiminde bulunan bir vestiyere bırakılan giyim eşyaları sigortalının ve çalışanların sorumluluğunun bulunduğu durumlar için teminata dahil edilmiştir.
MESLEKİ SORUMLULUK: 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları ve özel şartlarımız çerçevesinde sigortalının ve/veya personelinin mesleki faaliyetleri sonucu müşterilerin uğrayacağı bedeni ve manevi zararlar teminata dahil edilmiştir.
TAŞINMAZ’A BAĞLI HUKUKSAL KORUMA: Poliçede gösterilen taşınmaz mal ile ilgili doğabilecek uyuşmazlıklar için koruma sağlar. Diğer ek teminatlar için bizimle temasa geçeblirsiniz.

Mağaza Paket Sigortası

KAZAEN KIRILMA: Sigortalı veya personelinin veya müşterilerin risk adresindeki faaliyetleri esnasında sebep olacakları kazaen kırılmalar teminata dahil edilmiştir.
ÇALIŞANLARIN KAZA SONUCU MÜŞTERİ EŞYALARINA VERECEĞİ ZARAR: Sigortalının veya personelinin risk adresinde mesleki faaliyetleri sırasında kaza sonucu müşterilerin kişisel eşyalarına vereceği zararlar teminata dahildir.
MÜŞTERİ SORUMLULUK: Sigortalının, işletmede 3. şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararlardan doğan hukuki sorumluluklar teminata dahil edilmiştir.
NAKLİYAT TEMİNATI: Müşteri tarafından satın alınan yeni (sıfır) emtianın sigortalının kendi karayolu aracıyla veya diğer herhangi bir karayolu aracı ile ancak sigortalının personelinin gözetiminde olmak şartıyla müşterinin sigortalı ile aynı il içerisindeki adresine yükleme / boşaltma sırasında oluşan hasarlar teminata dahildir.
MONTAJ TEMİNATI: Müşteri tarafından satın alınan yeni (sıfır) emtianın sigortalının kendi karayolu aracıyla veya diğer herhangi bir karayolu aracı ile ancak sigortalının personelinin gözetiminde olmak şartıyla müşterinin sigortalı ile aynı il içerisindeki adresine naklinin ardından emtianın yine sigortalının personeli tarafından montaj esnasında emtiaya ve müşterilerinin eşyalarına verecekleri zararlar teminata dahil edilmiştir.
TAŞINMAZ’A BAĞLI HUKUKSAL KORUMA: Poliçede gösterilen taşınmaz mal ile ilgili doğabilecek uyuşmazlıklar için koruma sağlar. Diğer ek teminatlar için bizimle temasa geçeblirsiniz.

Market Paket Sigortası

KAZAEN KIRILMA: Sigortalı veya personelinin veya müşterilerin risk adresindeki faaliyetleri esnasında sebep olacakları kazaen kırılmalar teminata dahil edilmiştir.
ÜRÜN SORUMLULUK: Sigortalı tarafından imal edilen, satılan, tedarik, tesis ve monte edilen, onarılan, tadil edilen, veya işlenen herhangi bir ticari mal veya ürünün yol açtığı, bu poliçe kapsamında sigorta altına alınan tazminat süresi zarfında sigortalının tesisleri dışında bir yerde meydana gelen ve söz konusu tazminat süresi bitimini takip eden en geç 1 yıl içerisinde sigortacıya bildirilen hasarlar teminata dahildir.
MAKİNA KIRILMASINA BAĞLI GIDA BOZULMASI: Poliçede teminat verilen makinalarda meydana gelebilecek makina kırılması hasarı sonucu oluşan gıda bozulmaları teminata dahildir.
CAM KIRILMASI NEDENİ İLE GIDA MADDELERİNDE MEYDANA GELEBİLECEK BOZULMALAR: Sınai tipi soğutucu veya buzdolabı gibi makinaların koruyucu, vitrin camlarında meydana gelecek kazaen kırılmalar sonucu soğutucu içindeki emtiada kırılan cam parçacıklarından veya ısı kaybından dolayı meydana gelen bozulmalar teminata dahildir.
ÇALIŞANLARIN KAZA SONUCU MÜŞTERİ EŞYALARINA VERECEĞİ ZARAR: Sigortalının veya personelinin risk adresinde mesleki faaliyetleri sırasında kaza sonucu müşterilerin kişisel eşyalarına vereceği zararlar teminata dahildir.
MÜŞTERİ SORUMLULUK: Sigortalının, işletmede 3. şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararlardan doğan hukuki sorumluluklar teminata dahil edilmiştir.
MÜŞTERİ SERVİS ARACI FERDİ KAZA TEMİNATI: İşletmenin servis aracında seyir esnasında oluşabilecek kaza sonucunda müşterilere gelebilecek zararlar ferdi kaza teminatı kapsamında dahil edilmiştir.
TAŞINMAZ’A BAĞLI HUKUKSAL KORUMA: Poliçede gösterilen taşınmaz mal ile ilgili doğabilecek uyuşmazlıklar için koruma sağlar. Diğer ek teminatlar için bizimle temasa geçeblirsiniz.

Nalbur Paket Sigortası

KAZAEN KIRILMA: Sigortalı veya personelinin veya müşterilerin risk adresindeki faaliyetleri esnasında sebep olacakları kazaen kırılmalar teminata dahil edilmiştir.
ÇALIŞANLARIN KAZA SONUCU MÜŞTERİ EŞYALARINA VERECEĞİ ZARAR: Sigortalının veya personelinin risk adresinde mesleki faaliyetleri sırasında kaza sonucu müşterilerin kişisel eşyalarına vereceği zararlar teminata dahildir.
MÜŞTERİ SORUMLULUK: Sigortalının, işletmede 3. şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararlardan doğan hukuki sorumluluklar teminata dahil edilmiştir.
NAKLİYAT TEMİNATI: Müşteri tarafından satın alınan yeni (sıfır) emtianın sigortalının kendi karayolu aracıyla veya diğer herhangi bir karayolu aracı ile ancak sigortalının personelinin gözetiminde olmak şartıyla müşterinin sigortalı ile aynı il içerisindeki adresine yükleme / boşaltma sırasında oluşan hasarlar teminata dahildir.
MONTAJ TEMİNATI: Müşteri tarafından satın alınan yeni (sıfır) emtianın sigortalının kendi karayolu aracıyla veya diğer herhangi bir karayolu aracı ile ancak sigortalının personelinin gözetiminde olmak şartıyla müşterinin sigortalı ile aynı il içerisindeki adresine naklinin ardından emtianın yine sigortalının personeli tarafından montaj esnasında emtiaya ve müşterilerinin eşyalarına verecekleri zararlar teminata dahil edilmiştir.
TAŞINMAZ’A BAĞLI HUKUKSAL KORUMA: Poliçede gösterilen taşınmaz mal ile ilgili doğabilecek uyuşmazlıklar için koruma sağlar. Diğer ek teminatlar için bizimle temasa geçebilirsiniz.

Otomotiv Paket Sigortası

KAZAEN KIRILMA: Sigortalı veya personelinin veya müşterilerin risk adresindeki faaliyetleri esnasında sebep olacakları kazaen kırılmalar teminata dahil edilmiştir.
ÜRÜN SORUMLULUK: Sigortalı tarafından imal edilen, satılan, tedarik, tesis ve monte edilen, onarılan, tadil edilen, veya işlenen herhangi bir ticari mal veya ürünün yol açtığı, bu poliçe kapsamında sigorta altına alınan tazminat süresi zarfında sigortalının tesisleri dışında bir yerde meydana gelen ve söz konusu tazminat süresi bitimini takip eden en geç 1 yıl içerisinde sigortacıya bildirilen hasarlar teminata dahildir.
TAŞINMAZ’A BAĞLI HUKUKSAL KORUMA: Poliçede gösterilen taşınmaz mal ile ilgili doğabilecek uyuşmazlıklar için koruma sağlar. Diğer ek teminatlar için bizimle temasa geçeblirsiniz.

Restoran Paket Sigortası

KAZAEN KIRILMA: Sigortalı veya personelinin veya müşterilerin risk adresindeki faaliyetleri esnasında sebep olacakları kazaen kırılmalar teminata dahil edilmiştir.
ÜRÜN SORUMLULUK: Sigortalı tarafından imal edilen, satılan, tedarik, tesis ve monte edilen, onarılan, tadil edilen, veya işlenen herhangi bir ticari mal veya ürünün yol açtığı, bu poliçe kapsamında sigorta altına alınan tazminat süresi zarfında sigortalının tesisleri dışında bir yerde meydana gelen ve söz konusu tazminat süresi bitimini takip eden en geç 1 yıl içerisinde sigortacıya bildirilen hasarlar teminata dahildir.
MAKİNA KIRILMASINA BAĞLI GIDA BOZULMASI: Poliçede teminat verilen makinalarda meydana gelebilecek makina kırılması hasarı sonucu oluşan gıda bozulmaları teminata dahildir.
CAM KIRILMASI NEDENİ İLE GIDA MADDELERİNDE MEYDANA GELEBİLECEK BOZULMALAR: Sınai tipi soğutucu veya buzdolabı gibi makinaların koruyucu, vitrin camlarında meydana gelecek kazaen kırılmalar sonucu soğutucu içindeki emtiada kırılan cam parçacıklarından veya ısı kaybından dolayı meydana gelen bozulmalar teminata dahildir.
HATALI AMBALAJDAN KAYNAKLANAN BOZULMALAR: Ambalajlama sırasında yapılan hata sonucu poliçede yazılı risk adresinde depolanan emtiada meydana gelen bozulmalar teminata dahildir.
GIDA ZEHİRLENMESİ: Sigortalı yerde restaurant müşterilerine satılan ya da sunulan her türlü yiyecek ve içecek maddelerinden zehirlenmeler sonucunda müşterilerin uğradıkları bedeni zararlar nedeniyle sigortalının mali sorumluluğu teminata dahil edilmiştir.
ÇALIŞANLARIN KAZA SONUCU MÜŞTERİ EŞYALARINA VERECEĞİ ZARAR: Sigortalının veya personelinin risk adresinde mesleki faaliyetleri sırasında kaza sonucu müşterilerin kişisel eşyalarına vereceği zararlar teminata dahildir.
OTOPARK SORUMLULUK: Mülkiyeti ve işletmesi sigortalıya ait sigortalı yerde bulunan otoparktaki müşterilere ait araçlara sigortalı veya yanında çalışanların vermiş oldukları hasarlar bunların kanuni sorumluluklarını gerektirdiği şekilde teminata dahildir. Anahtarı sigortalı veya çalışanlarına teslim edilen araçlardan yapılacak hırsızlıklar dışında kalan hırsızlıklar bu teminat kapsamında değildir. faaliyetleri sırasında kaza sonucu müşterilerin kişisel eşyalarına vereceği zararlar teminata dahildir.
VESTİYER: Müşteriler tarafından sigortalı yerde devamlı bir sorumlunun gözetiminde bulunan bir vestiyere bırakılan giyim eşyaları sigortalının ve çalışanların sorumluluğunun bulunduğu durumlar için teminata dahil edilmiştir.
TAŞINMAZ’A BAĞLI HUKUKSAL KORUMA: Poliçede gösterilen taşınmaz mal ile ilgili doğabilecek uyuşmazlıklar için koruma sağlar. Diğer ek teminatlar için bizimle temasa geçeblirsiniz.

Tekstil Paket Sigortası

KAZAEN KIRILMA: Sigortalı veya personelinin veya müşterilerin risk adresindeki faaliyetleri esnasında sebep olacakları kazaen kırılmalar teminata dahil edilmiştir.
ÜRÜN SORUMLULUK: Sigortalı tarafından imal edilen, satılan, tedarik, tesis ve monte edilen, onarılan, tadil edilen, veya işlenen herhangi bir ticari mal veya ürünün yol açtığı, bu poliçe kapsamında sigorta altına alınan tazminat süresi zarfında sigortalının tesisleri dışında bir yerde meydana gelen ve söz konusu tazminat süresi bitimini takip eden en geç 1 yıl içerisinde sigortacıya bildirilen hasarlar teminata dahildir.
ÇALIŞANLARIN KAZA SONUCU MÜŞTERİ EŞYALARINA VERECEĞİ ZARAR: Sigortalının veya personelinin risk adresinde mesleki faaliyetleri sırasında kaza sonucu müşterilerin kişisel eşyalarına vereceği zararlar teminata dahildir.
TAŞINMAZ’A BAĞLI HUKUKSAL KORUMA: Poliçede gösterilen taşınmaz mal ile ilgili doğabilecek uyuşmazlıklar için koruma sağlar. Diğer ek teminatlar için bizimle temasa geçeblirsiniz.

Eczane Paket Sigortası

Ana poliçede verilen temel teminatların yanında; Makina Kırılması Sabit, Makina Kırılması Mobil, Kar Kaybı, Kızışma, Elektronik Ekipman Sabit, Elektronik Ekipman Mobil, GLKHHKNH ve Terör (ECS), Deprem ve Yanardağ Püskürmesi (ECS Sabit ), Deprem ve Yanardağ Püskürmesi (ECS Mobil ), Kasa Hırsızlık, Kasa Yangın, Yer Kayması (kasa), Doğal Afet Dışı Ek Teminatlar (kasa), Sel ve Su Baskını (kasa), Diğer Doğal, Afetler (kasa) Emniyeti Suistimal, Taşınan Para, Malikin Kiracıya Sorumluluğu, Komşuluk Mali Sorumluluk Kiracı Mali Sorumluluk, İşveren Sorumluluk, Mal Sahibinin Kira Kaybı, 3. Şahıs Mali Sorumluluk. Diğer ek teminatlar için bizimle temasa geçeblirsiniz.

Plaza Paket Sigortası

Oto plazalarına bir poliçe dahilinde karşılaşabilecekleri tüm riskleri tek bir poliçe ile teminat altına alma imkanı sağlar. Yangın, ek teminatlar, deprem, grev, lokavt, terör, enkaz kaldırma, iş durması, hırsızlık, cam kırılması, elektronik cihaz, makina kırılması, lift sorumluluk, işveren mali mesuliyet, kasa yangın, kasa hırsızlık, emniyeti suistimal, taşınan para, komşu mali mesuliyet, kiracı mali mesuliyet, kira kaybı, alternatif işyeri masrafları, ferdi kaza teminatlarının yanısıra sadece bu ürüne özel olarak plaza sorumluluk, test sürüşleri, tanıtım sürüşleri ve transfer teminatlarını da kapsamaktadır. Cam Kırılması, Hırsızlık, Elektronik Cihaz, Kar Kaybı, Taşınmaz’bağlı Hukuksal Koruma, Şahıs Mali Sorumluluk, Komşuluk Mali Sorumluluk, Kiracı Mali Sorumluluk, Işveren Mali Sorumluluk, Kasa Sigortası, Emniyeti Suistimal, Taşınan Para,Plaza Sorumluluk, Lift Sorumluluk, Test Sürüşleri, Kira kaybı ve intifadan mahrumiyet. Diğer ek teminatlar için bizimle temasa geçeblirsiniz.

Akaryakıt Paket Sigortası

Akaryakıt istasyonlarına, karşılaşılabilecek tüm risklere karşı önlem alma imkanı sağlar. Yangın, yıldırım, infilak, dahili su, sel ve su baskını, fırtına, kara-hava-deniz taşıtları çarpması, yer kayması, bacaya bağlı ısıtma ünitelerindeki aksaklık sebebiyle ortaya çıkan duman, kar ağırlığı, iş durması, deprem ve yanardağ püskürmesi, cam kırılması, sigortalı yerlerdeki kıymetlerin çalınması, elektronik cihazların uğrayabileceği zararlar, istasyondaki pompa ve diğer makinaların işletme kazaları ve çalışan personelin dikkatsizliği nedeniyle meydana gelecek zararlar ile istasyonda yangın ve liftlerin yol açacağı zarar sonucu üçüncü şahısların bedeni veya maddi zarara uğramaları, hasar sonucu komşu tesislere verilebilecek zararlar ve işçilerin işyerine gidiş gelişlerinde başlarına gelebilecek kazalardan doğan sorumluluklar teminat altındadır. Parasal teminatlar ise pompacıların üzerinde bulunan paranın soygun/gasp sonucu çalınması, kasada bulunan para ve kıymetlerin yanması/çalınması, emniyeti, suistimal, akaryakıt istasyonuyla ilgili nakitlerin taşınması sırasında üçüncü kişilerce silahla tehdit/zor kullanmak suretiyle doğan zararları karşılar. Ana poliçede verilen temel teminatların yanında; Kasa Sigortası, Emniyeti Suistimal, Taşınan Para, Ürün Bozulması, Alternatif Işyeri Masrafları, Pompacı Üzeri Para (Hırsızlık), Yeraltı Tankı, Makina Kırılması, Akaryakıt Istasyon Sorumluluk. Diğer ek teminatlar için bizimle temasa geçeblirsiniz.

Otel Paket Sigortası

MTek bir poliçe ile otellerin karşılaşabilecekleri risklere karşı önlem alınmasını sağlar. Oteli yangın, yıldırım, infilak, dahili su, sel ve su baskını, fırtına, kara-hava-deniz taşıtları çarpması, yer kayması, bacaya bağlı ısıtma ünitelerindeki aksaklık sebebiyle ortaya çıkan duman, kar ağırlığı, elektronik cihaz arızalanmaları, şehir elektriği kesintileri nedeniyle soğutuculardaki gıda maddelerinin bozulması, cam ve ayna kırılması, kar kaybı, deprem ve yanardağ püskürmesi gibi risklere karşı koruma altına alır; teminata giren bir hasar nedeniyle otelin müşterilerinin başka konaklama tesisine nakli ve konaklama masrafları, zarar gören kıymetin enkaz kaldırma masrafları işletme teminatlarına dahildir. Ayrıca otel işletmesinin doğal afetler, yangın ve asansörlerin yol açtığı zararlar nedeniyle üçüncü şahısların zarara uğraması, müşteri odalarındaki, oda ve önbüro kasalarındaki, çamaşırhane ve vestiyerdeki eşyaların veya otoparktaki araçların uğrayacağı zararlardan veya eğlence araçlarının otel müşteri/misafirlerine verebileceği zararlardan doğan sorumluluklar, oteldeki hasarlar nedeniyle komşu tesislere verilebilecek zararlardan doğan sorumluluklar ve işçilerin işyerine gidiş gelişlerinde başlarına gelebilecek kazalardan doğan sorumluluklar teminat altına alınır. Parasal teminatlar ise, kasalarda bulunan para ve diğer kıymetlerin soygun/gasp sonucu çalınması, emniyeti suistimal, para ve benzeri kıymet nakli sırasında gasp edilmesi nedeniyle doğan zararları karşılar. Diğer ek teminatlar için bizimle temasa geçeblirsiniz.