Groupamarine Yat ve Tekne Sigortaları

Denize gönül verenler için teknesinin değeri paha biçilemezdir.

Bu yüzden Groupama Sigorta ve denizcilik tecrübemizle  "All Risks" yapısında ve ülkemizde türünde bir ilk olan "Groupamarine' poliçesini yarattık. Normalde tüm diğer ürünlerde poliçe üzerinde Başarı Sigorta Yat Tekne Sigortaları S/Y Maşallahteminata giren riskler sayılır, geri kalaları teminat dışı sayılırken Groupamarine' de poliçede sadece teminat dışı kalan haller belirtilir, yazılmayan ve geri kalan "Harp ve Grev Klozu" dahil herşey TEMİNATA DAHİLDİR!

Diğer tüm ürünlerde kullanılan klozlarda teminat kapsamındaki rizikolar sayılmakta, bunların dışındakiler kapsam dışında kalmaktadır. "All Risks" yapısında olan yeni ürünümüz Groupamarine’de ise istisnalar arasında belirtilmediği sürece tüm rizikolar sigorta kapsamına dahildir. Böylece hangi risklerin kapsam dışı olduğunu bilerek hasar durumunda  kötü sürprizlerle karşılaşmazsınız. Geniş kapsamı ile alanında “bir ilk” özelliği taşır. Özel eşyalarınızdan, balık takımlarına, makina hasarları, makina kırılması, pervane, şaft hasarları da dahil olmak üzere elektronik cihaz hasarlarından çevre kirliliğine kadar geniş kapsamlı bir güvence sunar. Ayrıca tesadüfen makina ve ekipmanda meydana gelecek kayıp ve hasarları da karşılar.

Zengin asistans hizmetleri ile size ücretsiz ayrıcalıklar sunan çözümler üretir. Tüm yerli ve yabancı bandıralı tekneler için geçerlidir. Cazip fiyat ve uygun ödeme koşulları ile Groupamarine poliçesine sahip olabilirsiniz.

Kısacası bu ürünün yukarıda saymadığımız  diğer özelliklerini sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz..

 

Diğer detaylar için;
+90 532 436 4085

"Başarı Sigorta - Groupamarine Yat & Tekne Sigortaları"
hattımızdan bizi aramanızı bekliyoruz!

 

 
Başak Groupama Sigorta Yat ve Tekne Sigortaları

 Groupamarine Yat &Tekne Sigortası Teklifi Almak İçin Tıklayın

 

Ek Teminatlar
Savaş, grev-lokavt halk hareketleri rizikolarını ek bir prim karşılığında teminat altına alabilirsiniz… Harp Grev Klozu için Tıklayın
 


  
ENSTİTÜ SAVAŞ VE GREV KLOZLARI YATLAR

Bu sigorta İngiliz Yasa ve Uygulamasına bağlıdır

1. TEHLİKELER
Bu sigorta, her zaman burada gönderme yapılan istisnalara bağlı olarak, geminin [aşağıdakiler] nedeniyle uğradığı zıya veya hasarı kapsar :

1.1. Savaş, iç savaş, ihtilâl, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan iç kargaşa ya da üstün bir güç tarafından yahut bu güce karşı her hangi düşmanca hareket.

1.2. Zorla tutma [zapt], el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs.

1.3. Terk edilmiş mayın, torpido, bomba veya terk edilmiş diğer savaş silahları.

1.4. Grevciler, lokavt edilmiş çalışanlar veya iş karışıklıkları, gösteri yahut halk hareketlerine katılanlar.

1.5. Her hangi terörist veya kötü niyet yahut politik bir güdü ile hareket eden her hangi bir kişi.

1.6. Yargı kararıyla el koyma [müsadere] veya kamulaştırma

Şu şartla ki ; yukarıdaki 1. Kloz’un kapsadığı tehlikelere karşı sigorta

[ 1.4. Klozu hariç ] gemi denize indirilmeden önce veya karada taşınırken uygulanmayacaktır .

2. BİRLEŞTİRME
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12.1, 20, 21, 22 ve 23. maddeleri hariç Institute Yacht Clauses 1 /11 / 85 buradaki Kloz’ların hükümleriyle çelişmedikleri ölçüde bu sigorta ile birleştirilmiş sayılır ve şu şartla ki sigortalının aynı olaydan doğan bir kaza veya bir dizi kazadan yasal olarak sorumlu olduğu her hangi tazminat miktarı veya miktarları , bu sigortada bu amaçla bildirilen miktarla , eğer böyle bir miktar bildirilmemişse geminin sigorta bedeli ile sınırlı olur.

3. ALIKOYMA
Gemi el konulma, zorla tutulma,tutuklanma, engellenme, alıkonulma, yargı kararıyla el konulma [müsadere] veya kamulaştırmaya konu olduğunda ve sigortalı , gemiyi serbestçe kullanma ve tasarruf hakkını sürekli olarak 12 ay kaybettiğinde, geminin hükmi tam zıya olup olmadığını belirlemek için ,herhangi geri alma olasılığı bulunmaksızın geminin sahipliğinden mahrum kalmış sayılacaktır.

4. İSTİSNALAR
Bu sigorta,

4. 1. Aşağıdakilerden doğan zıya, hasar, sorumluluk veya masrafları kapsamaz :

4. 1. 1. Atomik veya nükleer bölünme ve/veya birleşme veya diğer benzer tepkime [reaksiyon] ve ışınetkin [radyoaktif] güç veya maddenin kullanıldığı herhangi savaş silahı, bundan böyle nükleer savaş silahı diye adlandırılacaktır.

4. 1. 2. İlan edilmiş olsun veya olmasın, aşağıdaki devletlerden her hangi [ikisi] arasında savaş çıkması : Birleşik İngiltere Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği , Çin Halk Cumhuriyeti.

4. 1. 3. Devlet tarafından bedeli ödenerek el koyma veya öncelik hakkını kullanarak satın alma.

4. 1. 4. Gemi sahibinin ülkesi veya geminin kayıtlı olduğu ülkenin hükümeti ya da herhangi bir kamu yahut yerel yetkilisi tarafından veya bunların emriyle yapılan tutma,el koyma, tutuklama, engelleme, alıkoyma, yargı kararıyla el koyma [müsadere] veya kamulaştırma .

4. 1. 5. Karantina kuralları gereği veya gümrük ya da her hangi ticari kurala uyulmaması nedeniyle tutuklama,engelleme, alıkoyma, yargı kararıyla el koyma [müsadere] veya kamulaştırma.

4.1.6. Olağan adli işlem,teminat sağlamakta başarısızlık veya her hangi para cezasını ödememe yahut ceza veya her hangi mali neden.

4. 1. 7. Korsanlık [fakat bu istisna 1.4. Klozu kapsamındaki güvenceyi etkilemeyecektir]

4. 2. Institute Yacht Clauses 1. 11. 85’in kapsadığı veya onun 12 . Kloz’u olmasaydı tazmin edilebilecek zıya, hasar, sorumluluk veya masraf.

4. 3. Gemi üzerine yapılan diğer her hangi sigorta gereği tazmin edilebilir veya bu sigorta olmasa bile tazmin edilebilecek her hangi tutar için tazminat.

4.4. 1974 York-Antwerp Kuralları gereği ilke olarak İngiliz yasa ve uygulamasına göre tazmin edilebilecekler hariç , gecikmeden doğan herhangi masrafa ilişkin tazminat.

5. SONA ERME
5. 1. Bu sigorta ya sigortacılar ya da sigortalı tarafından 7 günlük not verilerek iptal edilebilir [ Bu iptal,notun sigortacılar tarafından veya sigortacılara verildiği günün gece yarısından başlayan 7 günün sona ermesiyle geçerli olur]. Bununla beraber sigortacılar , iptal süresi sona ermeden önce, sigortalı ile sigortacılar arasında yeni prim ve /veya koşullar ve /veya yükümler üzerinde anlaşmaya varılması koşuluyla, bu sigortayı yeniden yürürlüğe koymayı kabul ederler.

5. 2. Böyle iptal notu verilmiş olsun veya olmasın bu sigorta aşağıdaki durumlarda KENDİLİĞİNDEN sona erer :

5. 2. 1. Kloz 4.1.1 de tanımlanan her hangi bir nükleer savaş silahının, nerede veya ne zaman ya da gemi ile ilgili olsun yahut olmasın, düşmanca patlatılması halinde.

5. 2. 2. İlan edilmiş olsun veya olmasın aşağıdaki devletlerin her hangi [ikisi] arasında savaş çıkması halinde . Birleşik İngiltere Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri,Fransa, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti

5. 2. 3. Devlet tarafından bedeli ödenerek mülkiyet veya kullanım için el koyması halinde.

5.3. İptal bildirimi veya Bu 5. Kloz’un uygulanması nedeniyle sigortanın kendiliğinden sona ermesi ya da geminin satılması halinde, sigortalıya gün esasıyla net prim iadesi ödenebilecektir.

 

Sayfa Başı

Groupamarine Yat &Tekne Sigortası Teklifi Almak İçin Tıklayın

 


 
TEKNE POLİÇESİ GENEL ŞARTLARI

(Gemi veya Diğer Deniz ve Göl Araçları İçin)
Yürürlük Tarihi: 1 Ağustos 1996

A -Sigortanın Kapsamı
A.l. Sigortanın Konusu

Bu sigorta, poliçede belirtilen süre içinde gemi veya diğer deniz ve göl araçları ya da bunlara ilişkin diğer sigorta ettirilebilir menfaatlerin maruz kalabileceği rizikoları, poliçede belirlenen koşullara bağlı olarak güvence altına alır.
Bu maddede yer alan ''gemi veya diğer deniz ve göl araçlan'' terimi, yük ve yolcu gemilerini kapsar. Ancak sigortacı kabul ettiği takdirde, ahşap veya beton yahut bunların karışımından yapılmış tekneler, yelkenli tekneler, tenezzüh tekneleri, yat ve kotralar, hizmet motorları, balıkçı gemi ve tekneleri, römorkör, duba, şat ve layterler, yüzer havuz, şahmerdan ve vinçler, yüzer lokanta, deniz motosikletleri gibi deniz ve göl araçlan ''gemi veya diğer deniz ve göl araçları'' terimi kapsamında sayılır.
A.2. Sınıf (Klas) Belgesi
Aksi kararlaştırılmadıkça, sigorta konusu gemi veya diğer deniz ve göl araçları, sınıflama kurumları (klas müesseseleri) tarafından verilmiş sınıf belgesine sahip olmalı ve bu belge sigorta süresi içinde geçerliliğini korumalıdır. Sınıflama kurumları tarafından verilmiş sınıf belgesine sahip olmayan gemi ve diğer deniz ve göl araçlarının sigorta konusu olabilmesi için yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre inşa edilmiş olmaları zorunludur.
A.3. Sigorta Teminatının Kapsamı
Bu sigorta, rizikonun gerçekleşmesi sonucu gemi veya diğer deniz ve göl araçlarının yahut bunlara ilişkin diğer menfaatlerin uğrayacağı ziya ve hasarı, ayrıca teminata dahil edilmişse sorumluluk tazminatını, yahut bunlarla ilgili masrafları kapsar. Ziya veya hasar yahut sorumluluk tazminat ile bunlara ilişkin masrafların kapsam ve içeriği, teminata dahil ve istisna edilen rizikolar, bu poliçeye eklenen özel şartlarla belirlenir.
A.4. Sigorta Değeri
Taraflar başka bir esas kararlaştırmamışlarsa, gemi veya diğer deniz ve göl açlarının sigorta değeri, rizikonun başladığı andaki değerdir. Aksi kararlaştırılmadıkça, yakıt, kumanya ve levazım, gemi adamlarının ücretleri, sigorta ücreti bu değere dahil değildir.
A.5. Aşkın ve Eksik Sigorta
Sigorta bedeli sigorta değerini aşamaz, aşan kısım varsa geçersizdir. Sigorta bedeli sigorta değerinden az ise tazminat sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki orana göre ödenir.
A.6. Sigorlanın Başlangıcı ve Sonu
Bu sigorta, aksi kararlaştırılmadıkça, poliçede belirtilen tarihte öğleyin saat 12:00'de başlar ve yine poliçede belirtilen tarihte öğleyin saat 12:00'de sona erer. Her iki halde de gemi veya diğer deniz ve göl araçlarının bulunduğu yerin saati esas alınır.

B -Hasar ve Tazminat
B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Tarafların Yetki ve Yükümlülükleri
Riziko gerçekleştikten sonra, tarafların bütün hakları saklı kalmak koşulu ile, her türlü koruma önlemlerini almaya veya bunlann alınmasını istemeye, gözetmeye veya bunlara girişmeye yahut başlamaya sigortalı veya sigorta ettiren zorunlu, sigortacı da yetkilidir. Sigortacının bu eylemlerinden dolayı ödeme yükümlülüğünü peşinen kabul ettiği ileri sürülemez.
Sigortalı veya sigorta ettiren bu konularda sigortacı ile tam bir işbirliği yapmak, bu önlemlerin alınmasına yardım etmek için elindeki bütün belge ve bilgileri sigortacıya vermekle yükümlüdür.
Bundan başka, sorumlu üçüncü kişilere karşı rücu haklarını korumak üzere, bütün önlemleri zamanında almak ve gerekli işlemleri yapmak için, sigortalı veya sigorta ettiren, sigortacı ile koşulsuz işbirliği yapmakla yükümlüdür.
Sigorta ettiren veya sigortalı bu maddede sayılan yükümlülükleri yerine getirmez ve bunun sonucu zarar miktarında bir artış olursa bu kısım sigortacının ödeyeceği tazminattan indirilir.
B.2. Hasar Bildirimi ve Hasara İlişkin Belgeler
Sigorta ettiren veya sigortadan haberi olması halinde sigorta1ı, rizikonun gerçekleştiğini öğrenir öğrenmez bu durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
Sigorta sözleşmesinden doğan borcun muaccel olabilmesi için sigortalı, tazminatın hesabını gösteren bir liste ile diğer gerekli belgeleri vermek zorundadır. Bu belgeler özellikle şunlardır:
Deniz raporu,
- Kaza ile ilgili güverte ve makine jurnallerinin onaylı kopyaları,
- Denize elverişlilik belgesi,
- Kaza ile ilgili sınıflama kurumu raporu,
- Yürürlükte bulunan sınıf (klas) belgesi; sınıf belgesine sahip olmayan gemi ve diğer deniz ve göl araçları için ise, A-2 maddesinde belirtilen esaslara uyulduğuna ilişkin belge,
- Ekspertiz ve/veya dispeç raporu,
- Gemi adamları donatımında asgari emniyet belgesi,
- Gemi adamları listesi,
- Zarara ilişkin proforma fatura, makbuz vb. belgeler.
B.3. Halefiyet
Sigortacı, ödemiş olduğu tazminat tutarı ile sınırlı olmak kaydıyla, sigortalının üçüncü kişilere karşı olan tazminat talebi haklarına sahip olur. Sigortalı, sigortacının isteği üzerine bu hususu dispeçte veya sigorta tazminatı makbuzunda yahut buna ait bir belgede belirtmeyi kabul eder.

C -Çeşitli Hükümler
C.l. İyiniyet Yükümlülüğü

Taraflar, sigorta sözleşmesinin yapılması sırasında ve devamı boyunca iyiniyetle hareket etmekle yükümlüdür.
Sigorta ettiren veya sigortalı yahut bunların sözleşmeyi yapmakla görevlendirdiği kişiler, sözleşmenin esasına ilişkin kendilerince bilinen her hususu, sözleşme yapılmadan önce sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde iyiniyete aykırı hareket edilmiş sayılır. Sigorta ettiren veya sigortalı yahut bunların sözleşmeyi yapmakla görevlendirdikleri kişiler, işlerinin olağan süreci içinde, kendilerince bilinmesi gerekli her hususu biliyor sayılırlar. Rizikonun değerlendirilmesi açısından taşıdıkları önem dolayısıyla, sözleşmeyi yapıp yapmama veya sigorta priminin ya da şartların belirlenmesinde, basiretli bir sigortacının vereceği karara etken olabilecek her husus sözleşmenin esası ile ilgili husus sayılır ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.
C.2. Sigorta Priminin Ödenmesi
Sigorta priminin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksit, poliçenin tesliminde ve kalan taksitler de poliçede belirtilen tarihlerde nakden ödenir.
Sigorta ettiren kimse primini vermemiş, prim tecil edilmiş veya poliçede vadeleri tayin ve tespit edilen herhangi bir taksidini, vade gününün bitiminde ödememiş ise temerrüde düşer.
Temerrüt gününü takip eden 15 gün içerisinde de sigorta ettiren prim borcunu ödemezse bu müddetin bitiminden itibaren 15 gün süre ile sigorta teminatı durur. Bu sürenin sonuna kadar prim ödenmediği takdirde sigorta sözleşmesi herhangi
bir ihtara gerek kalmadan feshedilmiş olur.
Bu poliçe ile ilgili herhangi bir prim iadesi ekli özel şartlara göre yapılır.
C.3. Tebliğ ve İhbarlar
Sigorta ettiren veya sigortalının bildirimleri, sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık eden acenteye, noter aracılığı yahut taahhütlü mektupla yapılır. Sigorta şirketinin bildirimleri de sigorta ettiren veya sigortalının poliçede gösterilen adreslerine, bu adreslerin değişmiş olması halinde ise sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık eden acenteye bildirilen son adreslerine aynı surette yapılır. Taraflara imza karşılığı elden verilen mektup, telgraf, teleks veya faks ile yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.
C.4. Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması
Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla sigorta ettirene ve sigortalıya ilişkin olarak öğrenecekleri sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludurlar.
C.5. Yetkili Mahkeme
Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketi merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu yerdeki veya rizikonun Türk karasularında gerçekleşmesi halinde rizikonun gerçekleştiği yerdeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.
C.6. Zamanaşımı
Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler, hasar tarihinden itibaren iki yılda zamanaşımına uğrar.
C.7. ÖzeI Şartlar
Tarafların anlaşmasına göre, genel şartlara aykırı olmamak kaydıyla özel şartlar konulabilir ve bu özel şartlar genel şartlara göre öncelikli olarak uygulanır.

 

Sayfa Başı

Groupamarine Yat &Tekne Sigortası Teklifi Almak İçin Tıklayın

 

 

 TİCARİ KAYITLI TEKNELER İÇİN 4922 SAYILI KANUN

    DENİZDE CAN VE MAL KORUMA HAKKlNDA KANUN (1)
  Kanun Numarası      :4922
  Kabul Tarihi       :10/6/1946
  Yayımlandığı R. Gazete: :Tarih:14/6/1946 Sayı:6333
  Yayımlandığı Düstur   :Tertip:3 Cilt:27 Sayfa:1258
                  *
                  * *
 Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara
      göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
                  *
                  * *
               BİRİNCİ BÖLÜM
    Tarifler ve ticaret gemilerinin teknik nitelikleri

  Madde 1 - Bu kanunun uygulanışı bakımından:
  A) Denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her araca, adı, tonilatosu
ve kullanma amacı ne olursa olsun "Gemi";
  B) Menfaat sağlamak kasdiyle denizde kullanılan her gemiye "Ticaret Gemi-
si";
  C) On ikiden fazla yolcu taşıyan her ticaret gemisine "Yolcu Gemisi";
  D) Kaptan ve diğer gemi adamları, gemiyi donatan ile işletenin çoluk - ço-
cuk ve hizmetçileri, donatan ve işletenin görev ile yolculuk eden adamı, tem-
silcisi ve memurları, taşınan hayvanların çobanları ve mücbir sebeplerden yahut
kaptanın denizde can kurtarma ödevinden dolayı gemiye alınan kimseler dışında,
gemide navlunlu - navlunsuz taşınan herkese "Yolcu";
  denir.

  Madde 2 - (Değişik: 4/7/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen kabul: 7/2/1990 -
3612/22 md.)
  A) Tekne, genel donanım, makina, kazan gibi esas kısımları,
  B) Yükleme durumu,
  C) Yakıtının ve kumanyasının yeterliği,
  D) Gemi adamlarının yeterliği ve sayısı;
  Bakımlarından Ulaştırma Bakanlığı ile diğer ilgili kuruluşların görüşleri
alınmak suretiyle hazırlanacak yönetmeliklerince tespit olunmuş, nitelikleri
haiz bulunmaması yüzünden, yapacağı yolculuğun normal rizikolarına karşı koya-
mayacak durumda olan bir ticaret gemisi "yola elverişli" sayılmaz ve böyle bir
geminin yola çıkmasına izin verilmez.
-----------------------------------
(1) 29/6/1956 tarih ve 6763 sayılı Kanunun 43/C maddesi ile, bu kanunun 4,5,
  6 ve 20 nci maddelerindeki "yola elverişlilik belgesi" ibaresi "denize
  elverişlilik belgesi" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)

  Madde 3 - Ticaret gemilerinin tahsis edildikleri işlere ve yapacakları yol-
culuklara göre tekne, makine, kazan, genel donanım, can kurtarma, yangından ko-
runma ve yangın söndürme ve sair araç ve teferruatının tüzüğü gereğince haiz
olmaları lazımgelen durumları yılda en az bir defa denetlenir. Şu kadar ki,
yolcu gemilerinden başka ticaret gemilerinin sualtı denetlemeleri iki yılda bir
yapılabilir.

  Madde 4 - Denetleme sonunda durumu tüzüğe uygun olduğu anlaşılan ticaret
gemisine süreli bir "Denize elverişlilik belgesi" verilir. Böyle bir belgesi
olmıyan yahut belgesinin süresi bitmiş olan ticaret gemisinin yola çıkmasına
izin verilmiyeceği gibi herhangi bir sebeple tüzüğünde gösterilen nitelikleri
kaybetmiş olan ticaret gemisinin de belgesi battal edilir.
  Denize elverişlilik belgesinin süresi, yolculuğun devamı sırasında biten
bir ticaret gemisi, yolculuğu bir Türk limanında bitiyorsa, yolculuğu bitirdik-
ten sonra, denetleneceği limana dönmek ödevindedir. Böyle bir ticaret gemisi,
denetleneceği limana kadar, denize elverişlilik belgesi varmış gibi ticari
işlem yapabilir.
  Belge süresi içinde, herhangi bir sebeple tüzüğüne uygun durumunu yolculu-
ğun devamı sırasında kaybetmiş olan ticaret gemisi hiçbir ticari işlemde bulun-
maksızın, onarılabileceği en yakın limana gidebilir.

  Madde 5 - (Değişik: 5/5/1981 - 2459/1 md.)
  Milli ve Milletlerarası tanınmış tasnif kurumlarından verilen ve hükmü
olan bir belgeyi haiz gemilere, belgesinde yazılı süre ve görev için, ayrıca
denetleme yapılmadan, denize elverişlilik belgesi verilir. Ancak bu gibi kurum-
ların tüzük ve kurallarınca denetleme dışında bıraktıkları kısımlarının denet-
lenmesi bu kanun hükümlerine göre yapılır.

  Madde 6 - Denize elverişlilik belgesi olup da liman sınırlarını geçerek
denize çıkacak her ticaret gemisi, yola çıkmadan önce, can kurtarma, yangından
korunma, yangın söndürme ve seyir donanımları, gemi adamları, kumanya ve yakı-
tı, yolcu sayısı, yükünün cinsi, istifi ve yükleme markası bakımlarından denet-
lenir ve bu durumlarda tüzüğüne uygun olmıyan ticaret gemilerinin yola çıkması-
na izin verilmez.
  Liman sınırları içinde çalışan ticaret gemilerinin bu madde gereğince de-
netlenmeleri, hal icabına göre zaman zaman yapılır.

  Madde 7 - Ticaret gemilerinin, çeşitli resim ve harçlarının ödenmesinde
esas olan tonilatoları, tüzüğüne göre yapılacak ölçmelerle belirtilir.
               İKİNCİ BÖLÜM
             Denizde yolculuk güveni

  Madde 8 - Türk gemileriyle Türk liman ve karasularında yolculuk eden yaban-
cı gemilerin, denizde çatışmayı önlemek için taşıyacakları ve gösterecekleri
fener ve alametler, verecekleri sadalı sis ve manevra işaretleri, gözetecekleri
seyir ve idare kurallariyle tehlikeye düştükleri zaman yardım istemek için ve-
recekleri ve gösterecekleri her türlü işaretler tüzükle belirtilir.
  Her Türk gemisinde "Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü"nden bir tane bulunur.
Gemilere parasız dağıtılacak olan bu tüzük, geminin esas belgelerinden sayılır.

  Madde 9 - Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne riayet edilmemek yüzünden can
veya mal zararına sebebiyet verilen hallerde, durumun hal ve şartları, tüzük-
ten ayrılmayı kati olarak gerekli kıldığı mahkemede sabit olmadıkça, hadise
sırasında köprü üstünde vardiyada bulunan kaptan veya mevzuata göre yetkili
güverte zabiti kusurlu sayılır.

  Madde 10 - Çatışan gemilerin kaptanları, çatma yüzünden gemilere ve içindeki
kimselere gelecek zararları önlemek veya azaltmak için, kendi gemilerini ve
içinde bulunan gemi adamlarını ve yolcuları ciddi bir tehlikeye atmaksızın müm-
kün olan her yardımı yapmakla ödevlidirler. Bundan ötürü çatışan gemilerin kap-
tanları, birbirine yardıma muhtaç bulunmadıklarına inanç getirinceye kadar, ge-
milerini hadise yerinde tutmağa mecburdurlar.
  Çatışan gemilerin kaptanları, gemilerini ve içindeki kimseleri ciddi tehli-
keye atmadan yapabilirlerse, yollarına devama başlamadan önce, gemilerinin adı-
nı, tanınma işaretini, bağlama, kalkma ve varma limanlarının adlarını öbür gemi-
lerin kaptanlarına bildirmek ödevindedirler.
  Çatışan gemilerin kaptanları, olayın sebeplerini ve hangi hal ve şartlar al-
tında baş gösterdiğini, kazadan hemen sonra ve mümkünse, gemi jurnallarına ya-
zarlar. Gemi jurnalındaki bu kaydın altı, kaptan, birinci zabit ve güverte tay-
fasından biri tarafından beraberce imzalanır.

  Madde 11 - Yük veya yolcu taşıyan ticaret gemilerinin her iki bordası üzeri-
ne ve güverte çizgisi altına, tatlı ve tuzlu su bölgeleri ile mevsimlere ve ke-
reste yüküne göre konulacak yükleme (Fribord) markasının yeri tüzüğüne göre ta-
yin olunur.
  Bordalarına yükleme markası konmamış ticaret gemilerinin yolcu veya yük ta-
şımalarına veya bu markadaki yükleme çizgilerinin gösterdiğinden fazla yüklenmiş
olan ticaret gemilerinin yolculuğuna izin verilmez.
  150 gros tonilatodan ufak ticaret gemileri, çalışacakları deniz bölgelerine
ve yapacakları işlere göre, bu madde hükümlerinden dışarı bırakılabilirler.

  Madde 12 - Aşağıda yazılı maddeler bu kanuna göre "Tehlikeli eşya" sayılır:
  A) Patlama bakımından tehlikeli olan maddeler:
  1 - Patlama maddeleri ve bilhassa paralama ve atış malzemesi;
  (Paralama veya atış amaçlarına uygun nitelikte bulunmıyan, alevle patlatıla-
mıyan ve vurma ve sürtünmiye karşı, dinitrobenzoldan daha hassas olmıyan madde-
ler patlama maddesi sayılmaz).
  2 - Cephane;
  3 - Ateşleme malzemesi, havai fişekler ve benzerleri;
  4 - Sıkıştırılmış veya sıvık haline getirilmiş gazlar;
  5 - Suya dokununca yanan veya yanmayı kolaylaştırıcı gazlar çıkaran madde-
ler;
  B) Kendi kendine tutuşan maddeler;
  C) Yanıcı sıvıklar ve kolay ateş alabilen katı maddeler;
  D) Zehirli maddeler;
  E) Yakıcı maddeler;
  F) Fizik ve şimik nitelikleri bakımından yukardakilere benzer başka madde-
ler;
  G) Hayvan, kereste ve zahire gibi istifleri bakımından tehlikeli yükler.
  Yukarda yazılı eşyanın ticaret gemileriyle taşınması tüzüğüne göre yapılır.

  Madde 13 - (Değişik: 29/6/1956-6763/43-a md.)
  Türk Ticaret Kanununun 982 ve 984 üncü maddeleri gereğince salahiyetli mah-
kemeye deniz raporu tesbit ettirmekle mükellef her kaptan, bu raporun tasdikli
bir suretini kazadan sonra uğradığı liman reisliği bulunan ilk limanda liman
reisliğine verir.
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
               Denizde can kurtarma

  Madde 14 - Her kaptan, denizde, can tehlikesine uğramış olarak rastgeldiği
kimselere, düşman bile olsa, kendi gemisini, gemi adamlarını ve yolcusunu ciddi
bir tehlikeye atmaksızın elinden gelen her yardımı yapmakla ödevlidir.

  Madde 15 - Başka gemiden imdat işareti alan bir geminin kaptanı tehlikede
bulunan kimselerin yardımına bütün hızı ile gitmek ödevindedir. Ancak kaptan bu
türlü hareket etmeyi imkansız görür veya içinde bulunduğu özel haller dolayısiy-
le makul veya faydalı görmez veya 17 ve 18 inci maddeler gereğince bu ödevden
muaf tutulmuş ise yardım yapmıyabilir ve bu hali hemen, imdat işareti veren ge-
minin kaptanına bildirmekle beraber kendisini yardıma gitmekten alıkoyan sebep-
leri gemi jurnalına kaydeder.

  Madde 16 - Tehlikede bulunan bir geminin kaptanı, imdat isteğine cevap ver-
miş olan kaptanlarla mümkün olabildiği kadar istişarede bulunduktan sonra, yar-
dıma en elverişli gördüğü bu gemilerden birinden veya bir kaçından yardım iste-
mek hakkını haiz olduğu gibi bu suretle kendisinden yardım istenen kaptan veya
kaptanlar da bu isteğe uyarak bütün hızlariyle tehlikede bulunan kimselerin
yardımına gitmek ödevindedirler.

  Madde 17 - Telsizle imdat işareti alan bir kaptan kendisinden yardım istenen
başka bir geminin kaptanından ve eğer yardım istenen gemi birden fazla ise bu
gemilerin kaptanlarından, yardım isteğinin yerine getirilmek üzere bulunduğu yo-
lunda haber alacak olursa, 15 inci madde ile kendisine yüklenmiş olan yardım
ödevinden kurtulur.

  Madde 18 - Bir kaptan, tehlikede bulunan kimselerin yanına varan bir gemin-
nin kaptanından artık yardıma lüzum kalmadığını habar alırsa, bu kanunun 15 inci
maddesiyle yüklenmiş olduğu ödevden ve eğer kendi gemisinden de yardım istenme-
miş ise 16 ncı madde ile yüklendiği yardım ödevinden kurtulur.

  Madde 19 - Tehlikeli buzlar, gemi leşleri, tropikal fırtınalar veya Beaufort
mikyasına göre 10 kuvvetinde veya daha fazla rüzgar yahut deniz yolculuğu
güvenini doğrudan doğruya sarsan başka tehlikeler gören her gemi kaptanı, bunla-
ları, yakınında bulunan gemilere ve haberleşebileceği ilk kıyı noktasındaki
yetkili makamlara, elinde bulunan bütün haberleşme araçları ile ve tüzüğü
gereğince bildirmek ödevindedir.
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
               Ceza hükümleri

  Madde 20 - Bu kanunda yazılı sebeplerle:
  A) Yolculuğuna izin verilmemiş,
  B) Denize elverişlilik belgesi almamış,
  C) Belgesi battal edilmiş,
  D) Belgesinin süresi geçmiş,
  Bir ticaret gemisini işleten özel donatan ve böyle bir gemiyi sevk ve idare
eden kaptan üç aydan bir yıla kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. Bundan başka
özel donatandan ayrıca 100 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezası alınır.
Tekerrür halinde bu cezalar bir kat artırılır.

  Madde 21 - Yolcu taşımasına izin verilmemiş bir ticaret gemisiyle yolcu ta-
şıdığı veya bu kanunun 11 inci maddesinde sözü geçen yükleme markası üzerindeki
yükleme çizgilerinin gösterdiği hadden fazla yükle yolculuk yaptığı belirtilen
kaptanlar bir aydan üç aya kadar hapis cezasiyle cezalandırılır ve her iki
halde de altı aydan bir yıla kadar denizde çalışmaktan alıkonulur.
  Yetkili olmadığı halde yükleme markasının yerini değiştirenler üç aydan
altı aya kadar hapis cezasiyle cezalandırılır.
  Donatanın kanuna aykırı emrine uymuş olması, kaptanı sorumdan kurtaramaz.

  Madde 22 - 12 nci maddede yazılı tehlikeli eşyanın ticaret gemileriyle
nasıl taşınacağı hakkındaki tüzük hükümlerine aykırı hareket edenlerden 50
liradan 250 liraya kadar ağır para cezası alınır.

  Madde 23 - Tüzükle belirtilen yardım isteme işaretlerini yerinde ve gereği
gibi kullanmayanlarla bu kanunun 10 uncu maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkraları-
na, 13 üncü ve 20 nci maddelerine aykırı hareket eden kaptanlardan 50 liradan
250 liraya kadar para cezası alınır.

  Madde 24 - Bu kanunun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasiyle 14 üncü
maddesine, 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasına ve 16 ncı maddesine aykırı
hareket eden kaptanlar üç aydan altı aya kadar denizde çalışmaktan alıkoyma
veya bir aydan üç aya kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. Vahim hallerde her
iki cezaya birlikte hükmedilir.

  Madde 25 - Türk donanmasına bağlı harp veya yardımcı gemileriyle Türk tica-
ret gemileri arasındaki çatışmalar sonucunda, askeri kişiler hakkında yapılacak
ceza kovuşturmalarında Askeri Ceza Muhakemeleri Usulü ve Askeri Ceza Kanunu
uygulanır.
               BEŞİNCİ BÖLÜM
               Türlü hükümler

  Madde 26 - Bu kanunun 8 inci maddesi, Türk Donanmasına bağlı harb ve yar-
dımcı gemilerine ve 6 ncı, 8 inci, 9 uncu, 11 inci ve 12 nci maddeleri hükümle-
ri, Türk limanlarına gelen, bu limanlardan kalkan ve Türk kara sularında yolcu-
luk eden yabancı gemilere de uygulanır.

  Madde 27 - (Değişik: 29/6/1956 - 6763/43-b md.)
  Türk Ticaret Kanununun deniz kazalarına ait faslının (Çatma) ve (Kurtarma
ve yardım) kısımlariyle Belediye Kanununun 15 inci maddesinin 9 uncu fıkrası
ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun gemilerin sağlık bakımından murakabesine ait
hükümleri mahfuzdur.

  Madde 28 - 2239 sayılı Denizyolları İşletme Kanununun 9 uncu ve 10 uncu
maddeleri ve 22 Nisan 1301 tarihli (Deryada Men`i Müsademe Nizamnamesi) kaldı-
rılmıştır.

  Geçici Madde 1 - (4922 sayılı Kanunun numarasız Geçici Maddesi olup tesel-
sül için mumaralandırılmıştır.)
  Bu kanunda sözü geçen tüzükler, bu kanunun yürürlüğe girmesinden başlıyarak
en çok bir yıl içinde yürürlüğe konulacak ve o vakta kadar, bu günkü mevzuat
uygulanacaktır.

  Madde 29 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 30 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
      4922 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
     YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE
                        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
     Yürürlükten Kaldırılan       ---------------------------------
     Kanun veya Kanun Hükümleri       Tarihi   Sayısı  Maddesi
------------------------------------------- ------------ --------- ----------
2239 sayılı Denizyolları İşletme Kanununun 9 uncu
ve 10 uncu maddeleri               10/6/1946  4922   28
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 291 inci
maddesi                      4/7/1956  6763   47
KANUNLAR,ŞUBAT 1990 (Ek-5)
       4922 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
  Kanun                           Yürürlüğe
   No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi
------------- -------------------------------------------- ----------------
  6763             ---               1/1/1957
  2459             ---               8/5/1981
KHK/336             ---               5/8/1988

 

 

Sayfa Başı

Yat &Tekne Sigortası Teklifi Almak İçin Tıklayın